Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

igeragozás - jelen idő

Petra (nakupovať) v Nemecku. Németországban vásárol

(Vedieť) tvoji kamaráti po slovensky? (tudnak a barátaid szlovákul?)

Čo (jesť) deti v škole? (mit esznek a gyerekek az iskolában?)

Čo (jesť, ty)? (Mit eszel?)

Kde (žiť) tvoji rodičia? Hol élnek a szüleid?

Dievčatá (skákať) na dvore. (Kislányok ugrálnak az udvaron.)

Čo (čítať, ty)? (Mit olvasol?)

Alex (byť) doma. (Alex otthon van.)

Sarajevo (byť) moderné mesto. (Szarejevó egy modern város.)

(Nebyť) veľmi šťastný, pán profesor! (Nem valami boldog, professzor úr!)