Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

 

1. PREDMET ÚPRAVY

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a Občianskeho združenia Po slovensky hravo, so sídlom: Malá 14, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 42294363, DIČ: 2023840115 (ďalej len "OZ Po slovensky hravo") pri uzatváraní kúpnych zmlúv cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.szlovakuljatekosan.sk.


2. UZATVÁRANIE KÚPNEJ ZMLUVY
2.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej OZ Po slovensky hravo vykoná objednanú službu (ďalej len „kúpna zmluva“), dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka objednávajúceho (viď bod 3. týchto Obchodných podmienok) a písomné prijatie návrhu na uzavretie zmluvy zo strany OZ Po slovensky hravo.
2.2. Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka zo strany objednávateľa adresovaná OZ Po slovensky hravo. Objednávku možno uskutočniť vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.szlovakuljatekosan.sk a jeho odoslaním.

 

2.3. Objednávka obsahuje tiež:
1. vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
2. udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely OZ Po slovensky hravo,
3. vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.


2.4. Zrušenie objednávky
1. Objednávka sa automaticky zruší, ak do 3 pracovných dní od odoslania objednávkového formuláru nenastala úhrada za objednanú službu.

 

3. Záväznosť objednávky a záväzná rezervácia termínu
Objednávka sa stáva záväznou po splnení nasledujúcich bodov:
3.1. Služba je uhradená objednávateľom, a to prevodom alebo vkladom na účet OZ Po slovensky hravo.
3.2. Ak OZ Po slovensky hravo neeviduje platbu za objednanú službu do predchádzajúceho dňa, kedy by mala byť služba vykonaná, má právo požiadať o kópiu prevodného príkazu potvrdzujúceho úhradu služby, alebo zrušiť objednávku.
3.3. Po evidovaní platby za službu na účet spoločnosti NÍLA objednávateľ dostane písomné vyrozumenie od OZ Po slovensky hravo, v ktorom OZ Po slovensky hravo potvrdzuje, že objednávka sa stáva záväznou, a tým pádom je termín v objednávke rezervovaný. Mlčanie alebo nečinnosť OZ Po slovensky hravo neznamenajú prijatie objednávky.


4. Odstúpenie od záväznej objednávky
4.1. Odstúpenie od záväznej objednávky zo strany OZ Po slovensky hravo je možné v nasledujúcich prípadoch:
4.1.1. Odmietnutie zo strany OZ Po slovensky hravo. O dôvodoch odmietnutia musí OZ Po slovensky hravo informovať objednávateľa, a to písomne cez email.
4.1.2. Neodoslanie potvrdenia o prevode alebo vklade hodnoty služby na účet OZ Po slovensky hravo do predchádzajúceho dňa, kedy by mala byť služba vykonaná.

4.2. OZ Po slovensky hravo je povinná vrátiť hodnotu služby bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa v prípade bodu 4.1. týchto Obchodných podmienok, a to do 7-ich dní od dátumu zrušenia záväznej objednávky, ak sa s objednávateľom nedohodne ináč.

4.3. Odstúpenie od záväznej objednávky zo strany objednávateľa je možné až po vzájomnej dohode s OZ Po slovensky hravo. V takomto prípade má OZ Po slovensky hravo právo ponechať si 25% z uhradenej hodnoty objednávky a zvyšných 75% vráti bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, a to do 7-ich dní od dátumu zrušenia objednávky, ak sa strany nedohodnú ináč.

4.4. Záväzná objednávka sa považuje za zrušenú, ak o to požiada objednávateľ alebo OZ Po slovensky hravo písomne prostredníctvom emailu.

4.5. Dátum zrušenia záväznej objednávky je dátum odoslania písomnej žiadosti o zrušenie záväznej objednávky.


5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
5.1. Odoslanie objednávky cez e-shop OZ Po slovensky hravo je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
5.2. OZ Po slovensky hravo spracúva osobné údaje fyzickej alebo právnickej osoby - objednávateľa za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry a vybavovaní objednávky. OZ Po slovensky hravo zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje objednávateľa nebudú použité na iné účely a nebudú sprístupnené tretím osobám.
5.3. OZ Po slovensky hravo spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, kontaktné telefónne číslo a užívateľské meno pre skype.
5.4. OZ Po slovensky hravo spracúva osobné údaje právnickej osoby v tomto rozsahu: názov právnickej osoby, fakturačná adresa, IČO, IČDPH, meno a priezvisko objednávateľa, jeho emailová adresa, kontaktné telefónne číslo a užívateľské meno pre skype.
5.5. V prípade, ak objednávateľ pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií týkajúcich sa výhradne webovej stránky www.szlovakuljatekosan.sk, bude mu ich OZ Po slovensky hravo zasielať na emailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať prostredníctvom emailu.
5.6. Ubezpečujem vás, že vaše osobné údaje budú spracované v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytnem tretím osobám.
5.7. Účelom spracovania osobných údajov je:
1. Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
2. Potvrdenie objednávky, platby za službu, dodanie služby
3. Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,
4. Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,
5. Zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) výhradne so súhlasom adresáta.