Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Piškvorky

 

Gramatika: stupňovanie, slovesné väzby, predložky, literatúra a pod.

Čas: 15 minút

Materiál: žiadny

 

Rozdeľte triedu na tím A a na tím B. Nakreslite na tabuľu mriežku piškvoriek (9 mriežok) a uistite sa, že všetci poznajú pravidlá hry. Niekto z tímu A príde k tabuli a nakreslí O do jedného z políčok. Niekto z tímu B príde k tabuli a nakreslí X. Cieľom hry je mať tri O alebo tri X vedľa seba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po rozcvičke nakreslite na tabuľu rovnakú mriežku, ale do políčok napíšte slová, ktoré chcete s triedou precvičiť. Môžete precvičiť ľubovoľnú časť gramatiky, ba aj literatúru. Uistite sa, že ste jasne a stručne povedali, aké vety od študentov očakávate.

Napr.

 

Starať sa

Báť sa

Spýtať sa

Dotýkať sa

dôverovať

závisieť

Patriť

Deliť

Zdokonaliť sa

 

 

Začína tím A. Vyberie si slovo a musí naň spraviť vetu, ktorá je gramaticky správna. Tím B kontroluje správnosť vety. Ak je veta tímu A správna, do políčka k danému slovu zakreslí O. Ak tím B skonštatuje, že veta nie je správne, tím A stráca ťah a nasleduje tím B.

 

Každý tím má 20 sekúnd na vymyslenie vety a tiež na kontrolu správnosti. Majte na stole hodinky, aby ste mohli merať čas a hra sa tak nepredĺži.

 

Táto hra funguje vynikajúco na rôzne oblasti gramatiky či literatúry. Do políčok napíšte postavy literárnych diel a študentom vysvetlite, že musia postavy buď opísať (precvičenie slovnej zásoby charakterových vlastností), alebo musia povedať názov a autora diela, v ktorom postava vystupuje.

 

Hru tiež používam pri stupňovaní (do políčka sa vpíšu prídavné mená, ktoré sú problematickejšie a žiak musí povedať vetu, ktorá obsahuje dané slovo už vystupňované).

 

Zdroj: Mário Rinvolucri: Grammar games